• PON - PET 09.00h - 21.00h | SUB 09.00h - 19.00h | NEDELJA: ZATVORENO
 • Ivana Gorana Kovacica 46
 • +387 66 583 000

UGOVOR

UGOVOR O KRATKOROČNOM NAJMU VOZILA br. ………..

 

 1. „EURO-EXPRESS Cars“ d.o.o., Banja Luka, Jovana Dučića 23a, JIB: 4404259930004, zastupano po direktoru Borisu Kosojeviću (u daljem tekstu: Najmodavac) s jedne strane i

2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , JMBG: . . . . . . . . . . . . . , (u daljem tekstu: Najmoprimac) s druge strane, dogovorili su dana …………………… godine u Banjaluci, sljedeće:

Član 1.

Najmodavac daje, a Najmoprimac prima na korištenje vozilo ……………………, broj šasije ………………………………………….. (u daljem tekstu: vozilo), u periodu od ……………………godine do ……………………….. godine, a pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom.

Najmoprimac se obavezuje da na ime korištenja vozila iz stava 1. ovog člana, Najmodavcu isplati naknadu u iznosu od ………. KM sa PDV po danu.

Član 2.

Potpisivanjem ovog Ugovora Najmoprimac potvrđuje da je preuzeo vozilo u ispravnom i neoštećenom stanju i punog rezervoara goriva, osim ako u Ugovoru nije izričito pismeno drukčije navedeno.

Najmoprimac potvrđuje da je uz vozilo primio dokumentaciju za vozilo, ključeve za vozilo, svu obaveznu opremu i pribor vozila kao i dodatnu opremu i pribor naveden u Ugovoru.

Član 3.

Najmoprimac se obavezuje da će vozilo vratiti u mjesto preuzimanja i to najkasnije u roku utvrđenom ovim Ugovorom.

Najmoprimac se obavezuje da će vozilo vratiti i prije ugovorenog roka, a na zahtjev Najmodavca.

Najmoprimac se obavezuje da će vozilo vratiti ispravno i neoštećeno, sa svom dokumentacijom, ključevima, gumama, alatom, obaveznom, standardnom i dodatnom opremom, kako ga je i preuzeo.

Novčane obaveze prema ovom Ugovoru, ukoliko se ne plaćaju u vidu predujma ili pologa, Najmoprimac je dužan platiti odmah odnosno pri povratku vozila ili u roku od 2 dana od postavljanja zahtjeva za isplatu odnosno ispostavljanja računa.

Najmoprimac pristaje da, na njegov teret, Najmodavac naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a Najmoprimac nije o tome izvijestio Najmodavca u skladu s procedurom o povratu vozila.

Član 4.

Najmoprimac se obavezuje da će produženje trajanja najma kao i ostale promjene u vezi  najma pravovremeno zatražiti od Najmodavca.

U slučaju da Najmoprimac prekorači ugovoreni rok vraćanja vozila bez saglasnosti Najmodavca, Najmodavac ima pravo vozilo smatrati ukradenim i o tome izvijestiti policiju. U tom slučaju Najmoprimac snosi svu nastalu štetu.

U slučaju prekoračenja roka vraćanja vozila, Najmoprimca i nadalje terete sve obaveze i odgovornosti iz ovog Ugovora, a koje su inače dogovorene za vrijeme trajanja najma.

Svi zaposlenici Najmodavca imaju pravo kontrolisati bilo koje vozilo u bilo koje vrijeme. Ako se ustanovi da je Najmoprimac prekršio bilo koji od uslova ovog Ugovora, zaposlenici Najmodavca su ovlašteni oduzeti vozilo.

Najmodavac bezuslovno zadržava pravo raskida Ugovora o najmu vozila, bilo kada i bilo gdje i prije isteka Ugovora o najmu vozila, bez ikakve obaveze nadoknađivanja štete Najmoprimcu.

Član 5.

Najmoprimac garantuje i obavezuje se:

 • da je iznajmljeno vozilo preuzeo i da će ga koristiti u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja BiH i drugim važećim propisima;
 • da će odmah prekinuti vožnju ukoliko se na vozilu dogodi kvar na brojaču kilometara te o tome bez odlaganja izvijestiti Najmodavca;
 • da će vozilo koristiti samo za sopstvene potrebe;
 • da će vozilom upravljati samo Najmoprimac ili lice koje je u Ugovoru navedeno kao ovlašteno lice Najmoprimca, a sve pod uslovom da ta lica imaju potrebne dozvole i dokumente za upravljanje vozilom;
 • da neće vozilo koristiti u nedozvoljene svrhe, npr. za vršenje krivičnih djela, carinskih, deviznih ili drugih prekršaja ili drugih nedozvoljenih radnji;
 • da neće vozilo pretovariti teretom ili putnicima;
 • da neće vozilom upravljati pod uticajem alkohola ili narkotika;
 • da će se brinuti o tehničkoj ispravnosti vozila i obaveznom periodičnom servisiranju vozila;
 • da će redovno kontrolisati i po potrebi nadopunjavati tečnost za hlađenje, ulje i pritisak u gumama;
 • da će vozilo, kada ga ne koristi, obavezno zaključavati i uzimati ključeve i dokumentaciju vozila uz aktiviranje i drugih sigurnosnih uređaja ukoliko isti na vozilu postoje;

Vozilo se ne smije koristiti za:

 • vuču ili prevoz drugih vozila ili prikolica;
 • prevoz materijala, predmeta ili stvari koje mogu oštetiti ili zagaditi vozilo, npr. životinja, lako zapaljivih materijala, natprosječno prljavih stvari ili stvari neugodnog mirisa;
 • trke, moto-sportska ili druga slična takmičenja;
 • obuku vozača.

Član 6.

Troškove goriva utrošenog tokom najma snosi Najmoprimac.

Troškove u vezi:

 • transporta vozila;
 • garažiranja, parkiranja, putarina, mostarina i slično;
 • svih kazni zbog kršenja saobraćajnih ili drugih propisa;
 • sudskih, prekršajnih ili drugih postupaka;
 • zateznih kamata na navedena dugovanja;

nastale ili uzrokovane za vrijeme trajanja najma vozila, bez obzira kada su utvrđeni ili dospjeli, obavezuje se podmiriti Najmoprimac bez obzira terete li oni Najmodavca kao vlasnika vozila, Najmoprimca ili vozača vozila, osim ako navedeni troškovi nisu uzrokovani isključivom krivicom Najmodavca.

Član 7.

Najmodavac nadoknađuje Najmoprimcu neophodne troškove za ulje, mazivo, obavezno periodično servisiranje i druge lake popravke, a koji su nastali za vrijeme trajanja najma.

Troškovi iz stava 1. ovog člana nadoknađuju se isključivo u slučaju ako ih je Najmoprimac platio gotovinom i to pravnom licu ovlaštenom za pružanje servisnih usluga takve vrste.

U slučaju iz stava 1. i 2. ovog člana Najmoprimac je Najmodavcu dužan predati valjani račun koji je izdalo pravno lice koje je izvršilo uslugu, a račun treba glasiti na Euro-Express Cars, a što je preduslov isplate naknade.

U slučaju da se utvrdi kako je Najmoprimac izvršio nepotrebnu zamjenu ili servis nekog sklopa, dijela ili uređaja na vozilu, Najmodavac zadržava pravo da Najmoprimcu odbije naknadu takvog troška.

Troškovi pranja vozila se ne nadoknađuju.

Član 8.

U slučaju manjka ili oštećenja vozila, opreme ili pribora, bez obzira na to kako su nastali, Najmoprimac će isplatiti Najmodavcu njihovu punu novčanu protivvrijednost po tržišnim cijenama za takve nove dijelove, a važećim na dan ugovorenog vraćanja vozila.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, troškove nedostajuće dokumentacije ili ključeva vozila, Najmoprimac nadoknađuje prema važećem cjenovniku.

Ako u slučaju nepažnje Najmoprimca vozila ili vozača dođe do oštećenja motora ili pogonskog mehanizma vozila (npr. zbog nedostatka ulja ili sredstva za hlađenje), u slučajevima oštećenja kartera, spojke, šasije vozila ili drugih kvarova izazvanih nemarnošću Najmoprimca ili vozača (npr. nepažljiva vožnja ili vožnja izvan puteva), Najmoprimac vozila nadoknađuje Najmodavcu cjelokupni iznos troškova popravka vozila te dodatno iznos izgubljenog dnevnog najma vozila prema važećem cjenovniku za vrijeme trajanja popravka vozila, ali ne više od 30 dana, te svu nastalu štetu kao što su npr. troškovi vuče vozila ili umanjene vrijednosti vozila.

Ako je iz bilo kojeg razloga potrebno posebno čišćenje vozila, Najmodavac će to posebno naplatiti kako bi pokrio trošak bilo kakvog potrebnog čišćenja.

Najmodavac zadržava pravo zaračunavanja usluge punjenja goriva prema odluci Uprave.

Član 9.

U slučaju saobraćajne nesreće, oštećenja, havarije, utaje, krađe, pogonske neispravnosti vozila i drugih sličnih okolnosti, Najmoprimac je dužan:

– čuvati vozilo do njegovog preuzimanja od strane Najmodavca;

– zabilježiti imena i adrese sudionika i svjedoka;

– pozvati nadležni organ policije i osigurati njihov zapisnik, osim u slučaju pogonske neispravnosti;

– bez odlaganja dati izjavu o događaju u najbližoj poslovnici Najmodavca;

U slučaju da najmoprimatelj ne osigura policijski zapisnik iz stava 1. tačka 3. ovog člana ili ne da izjavu iz stava 1. tačka 4. ovog člana, sav trošak naknade štete u vezi sa oštećenjem ili nestankom vozila pada na teret Najmoprimca u punom iznosu, bez obzira na krivicu Najmoprimca za takav događaj;

Najmoprimac prima na znanje da u slučaju nemarnog odnosa prema vozilu, dokumentima ili ključevima vozila, kao i drugim slučajevima predviđenim pravilima osiguranja ili zakonom, može biti terećen regresnim zahtjevom osiguravača vozila.

Član 10.

U slučaju štete na vozilu, Najmoprimac će na traženje Najmodavca platiti puni iznos popravka oštećenog vozila i druge gubitke koje Najmodavac ima zbog oštećenja vozila uključujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma zbog nekorištenja vozila za vrijeme trajanja popravka prema važećem cjenovniku, ali najviše do 30 dana.

U slučaju krađe vozila ili drugih okolnosti radi kojih Najmoprimac nije u mogućnosti po završetku najma vratiti vozilo Najmodavcu, Najmoprimac će na traženje Najmodavca platiti punu vrijednost vozila i to nabavnu vrijednost novog vozila, a prema ponudi Najmodavčevog dobavljača kao i druge gubitke koje Najmodavac ima zbog nedostatka vozila uključujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma zbog nekorištenja vozila prema važećem cjenovniku, ali najviše do 30 dana.

U slučaju štete prema trećim licima, Najmoprimac će snositi sve troškove koje bi Najmodavac mogao imati po toj osnovi.

Osiguranjem nisu pokrivene štete koje su prouzrokovane namjerno, pod uticajem alkohola ili droge, bez propisane vozačke dozvole ili u slučaju da je dozvola vozaču oduzeta, u slučajevima da se u vozilu nalazi veći broj lica od broja registrovanih sjedišta, štete izazvane ratnim operacijama ili pobunama, kao i u drugim okolnostima predviđenim pravilima osiguravajućeg društva ili zakonskim propisima.

Osiguranjem nisu pokriveni rizici uništenja ili oštećenja automobilskih guma, felgi ili poklopaca felgi – ratkapa ili uništenje odnosno oštećenje šasije vozila.

Član 11.

Najmodavac ne odgovara za štetu koju bi Najmoprimac mogao pretrpiti usljed zakašnjenja prilikom isporuke vozila, kao ni za štetu koja bi Najmoprimcu mogla nastati zbog bilo kakvog kvara na vozilu za vrijeme trajanja najma.

Najmodavac ne odgovara za štetu koju bi pretrpila lica ili stvari koje se prevoze u vozilu.

Član 12.

Najmoprimac ne smije prenijeti prava ili obaveze po ovom Ugovoru na treća lica, niti smije otuđiti vozilo, dijelove ili opremu vozila ili vršiti bilo kakve izmjene na vozilu.

Član 13.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih svakoj strani pripada po 1 (jedan) primjerak.

Svojim potpisom ovog Ugovora Najmoprimac prihvata ovaj Ugovor i sve njegove odredbe te Opšte uslove o najmu vozila sa kojima je upoznat prilikom preuzimanja vozila.

Izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti samo u pismenom obliku, a usmeni dogovori su nevažeći.

Sastavni dio ovog Ugovora je važeći cjenovnik usluga Najmodavca.

Član 14.

U slučaju spora po ovom Ugovoru strane ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog Okružnog privrednog suda u Banjaluci.

 

            NAJMODAVAC                                                         NAJMOPRIMAC                   

            Za „Euro-Express Cars“ d.o.o.                                    

           _________________________                                   ______________________

            Boris Kosojević                                                                                                              

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!